กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน


DOWNLOAD
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ คือ

1. อุตสาหกรรม
2. เกษตรกรรม
3. คหกรรม 
4. พาณิชยกรรม
5. ศิลปกรรม
6. เวชกรรม 
7. การบริการ 
8. อื่น ๆ  
                       

          แต่ละประเภทวิชาจะมีวิชา/รายวิชาย่อยๆ ซึ่งหลักสูตรวิชา/รายวิชาประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา และจำนวนชั่วโมงดังนั้น สถานศึกษา สามารถศึกษาและเลือกใช้ได้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ต้องขออนุมัติเนื่องจากหลักสูตรเหล่านั้นได้รับการอนุมัติแล้ว ตามคำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 222/2540 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น ของ กรมการศึกษานอกโรงเรียน และกรมอาชีวศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2540 การนำไปใช้สถานศึกษาจะต้องมีคำสั่งการอนุมัติหลักสูตรพร้อมหลักสูตรและรายชื่อผู้เรียน เพื่อขอเปิดกลุ่มต่อผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากนี้ สถานศึกษาใดได้พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และได้รับการอนุมัติแล้ว ตามระเบียบดังกล่าว ขอให้ส่งมายังกลุ่มพัฒนาการศึกษานอก โรงเรียน เพื่อเผยแพร่ให้สถานศึกษาอื่นๆ พิจารณานำไปใช้ได้