กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ
เอกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.pattanadownload.com
เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น
**********************************************************************************************

>> ระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

>> รายงานจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

>> คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และคำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต (รายวิชาเลือกบังคับ) ทั้ง 3 ระดับการศึกษา

>> ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน.รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน

>> ตัวอย่าง แผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

>>การดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559

>>หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ)

>>การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

>>กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

******************************************************** >> ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รายวิชาเลือกบังคับ

*********************************************************

>>เรื่องกำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมและกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

>>เรื่องกำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับที่ 2)

>>เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการประเมินการเทียบระดับการศึกษา

>>เรื่องหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงาน กศน.

>>เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

>>ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือ

>>การลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ถึง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคทุกแห่ง ถึง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม./จังหวัดทุกแห่ง ********************************************************